Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen ska utreda hur betygssättningen kan bli mer likvärdig

Publicerad

Svensk skola har stora utmaningar med bristande likvärdighet i betygssättningen och därför kommer regeringen att tillsätta en utredning. Det framkommer av en skrivelse som regeringen har beslutat om och som lämnas över till riksdagen på tisdag. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens granskning av statens insatser för likvärdig betygssättning.

En övergripande slutsats i Riksrevisionens rapport är att ändringen i skollagen från 2018 om att resultat på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning, hittills haft liten påverkan på likvärdigheten i betygssättning. Riksrevisionen menar att lagstiftningen är allt för vag för att uppnå en likvärdig betygssättning och rekommenderar bland annat regeringen att utreda hur betygssättningen kan bli mer likvärdig.

– Det finns många indikationer på att betygssättningen i svensk skola brister i likvärdighet. Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs. Därför avser regeringen att utreda hur betygssättningen kan bli mer likvärdig, i enlighet med Riksrevisionens rekommendation, säger skolminister Lotta Edholm.

Riksrevisionen understryker vikten av att de nationella proven digitaliseras och rättas centralt. Regeringen instämmer med detta. I januari i år fick Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av central rättning. I en tidigare delredovisning har Skolverket föreslagit att central rättning kan införas 2027 för gymnasieskolan och 2029 för årskurs 9. Myndigheten ska nu analysera hur införandet kan påskyndas.

Vidtagna åtgärder för att öka likvärdigheten i betygssättningen

– Skolverket har i uppdrag att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov och utveckla gemensamma ramverk för de nationella proven. Myndigheten ska sträva efter att en så stor andel som möjligt av proven ska automaträttas för att öka objektiviteten i bedömningen. Mer likvärdigt bedömda nationella prov kan bidra till en ökad likvärdighet i betygssättningen.
– Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av central rättning av uppsatsdelarna i digitala nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska.
– Skolinspektionen har i uppdrag att arbeta för en mer likvärdig bedömning och betygssättning.
– Skolverket erbjuder stöd till lärare i deras arbete med bedömning och betygssättning och har även utarbetat stöd som rektorer och huvudmän kan använda i det systematiska kvalitetsarbetet, i sin fördjupade analys av betygssättningen.

Presskontakt

Erik Åslin
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1406874
e-post till Erik Åslin