Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Kommuners och regioners grundläggande beredskapsansvar ska utredas

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda vilket grundläggande beredskapsansvar kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Syftet med uppdraget är att på sikt förstärka och utveckla kommuners och regioners beredskap.

Foto med Carl Fredrik Graf till vänster och Carl Oskar Bohlin till höger
Till vänster i bild: Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län, som har utsetts till särskild utredare. Till höger: Carl Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats väsentligt med anledning av Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina.

Mot denna bakgrund finns ett stort behov av att se över kommuners och regioners grundläggande beredskapsansvar.

– Kommuner och regioner har ett mycket omfattande samhällsansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. I dag regleras detta i en lagtext som togs fram i en helt annan tid, då hotet om krig var fullständigt otänkbart. Därför är det mycket glädjande att regeringen i dag beslutat att tillsätta en utredare som analysera detta, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda vilket grundläggande beredskapsansvar kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Utredaren ska i samband med det se över den nuvarande regleringen i lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Carl Fredrik Graf, som är landshövding i Östergötlands län, har idag förordnats som särskild utredare.

Utredaren ska bland annat:

  • Kartlägga och analysera vilket grundläggande ansvar och huvudsakliga uppgifter som kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap, och på grundval av det föreslå en mera ändamålsenlig och utförlig reglering än den nuvarande om kommuners och regioners grundläggande beredskap.
  • Analysera om det finns skäl att förändra regleringen om krisledningsnämnder i kommuner och regioner under extraordinära händelser i fredstid, eller regleringen om ledningsansvar hos dessa under höjd beredskap, och vid behov föreslå förändringar.
  • Analysera ändamålsenligheten och effektiviteten i den nuvarande ordningen för statens styrning och finansiering av kommuners och regioners förberedande uppgifter inför fredstida kriser och höjd beredskap, och vid behov föreslå förändringar.
  • Analysera om det finns ett påtagligt behov av att till någon del förändra de övergripande principerna och regleringen om kostnadsfördelning mellan å ena sidan staten och å andra sidan kommuner och regioner i fråga om kommuners och regioners förberedande uppgifter inför fredstida kriser och höjd beredskap, och vid behov föreslå förändringar.
  • Lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 29 mars 2024.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00