Uppdrag till Rättsmedicinalverket att utveckla arbetet med rättsintyg och dokumentation av skador

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om ett uppdrag till Rätts­medicinal­verket (RMV) om att utveckla arbetet med rätts­intyg. Syftet är att förbättra förut­sätt­ningarna för den här typen av doku­mentation av skador som kan utgöra viktig bevisning i brotts­utredningar.

Ett rättsintyg är ett dokument i vilket slutsatser redovisas vad gäller bland annat hur och när skador kan ha uppkommit på en person. Utlåtandet i ett rättsintyg vid en rätts­medicinsk kropps­under­sökning kan svara bland annat på frågor om brotts­tid­punkt och händelse­förlopp.

Uppdrag om att utveckla arbetet med rättsintyg

Ett rättsintyg utgör ofta en viktig del av bevis­materialet i utred­ningar om vålds- och sexualbrott och kan i en rätte­gång få betydelse som stöd­bevisning när ord står mot ord vid till exempel våld i nära relationer. 

Samtidigt har antalet rätts­intyg baserade på kropps­under­sökningar mer än halverats de senaste tio åren. En rapport från Social­styrelsen visar att det i flertalet fall inte har begärts in ett rätts­intyg som stöd­bevisning i samband med en anmälan om brott i nära relation eller när förunder­sökningen inletts. En förklaring till detta kan vara att resurserna för att utföra den här typen av under­sökningar är begränsade i vissa delar av landet. 

RMV får därför i uppdrag att vidare­utveckla formerna för skade­dokumenta­tion inför utfärdande av rätts­intyg genom att utreda om alterna­tiva metoder kan användas, till exempel med digitala hjälp­medel. I upp­draget ingår också att under­söka möjlig­heten att genom­föra en kropps­under­sökning på distans.

– Åtgärder för att bekämpa våld i nära relationer är en viktig fråga för regeringen. Det är bekymmer­samt att antalet rätts­intyg har minskat med tanke på vilken viktig roll de kan spela som bevisning. Som en del i arbetet med att stärka skyddet för brotts­offer är det ange­läget att se till att formerna för att utfärda intygen utvecklas, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

– Som före detta åkla­gare har jag själv sett vilken betydelse den här typen av bevisning kan ha. I mål gällande våld i nära relation och sexual­brott är rätts­intyg särskilt viktiga eftersom dessa brott ofta är svår­bevisade då det saknas direkta vittnen. Var du bor i landet ska inte påverka dina möjlig­heter att få upp­rättelse om du utsatts för våld. Regeringen vill genom det här uppdraget förbättra Rätts­medicinal­verkets förut­sätt­ningar för att vidare­utveckla arbetet med rätts­intyg både genom att ta fram alterna­tiva metoder för dokumentation, genom att öka den geografiska tillgänglig­heten samt genom att stärka myndig­hetens kunskaps­upp­byggnad kring rätts­intyg och spridning av densamma, säger jämställdhets- och biträdande arbets­marknads­minister Paulina Brandberg. 

Uppdraget ska redovisas senast den 5 april 2024.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson