Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om att utveckla arbetet med rättsintyg Diarienummer: Ju2023/01163

Publicerad

Regeringen ger Rätts­medicinal­verket i uppdrag att utveckla arbetet med rättsintyg.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • Vidare­utveckla formerna för skade­dokumenta­tion inför utfärdande av rätts­intyg genom att ta fram alterna­tiva metoder för doku­menta­tion med t.ex. digitala hjälp­medel. De rättsliga, ekono­miska och informa­tions­säker­hets­mässiga förut­sätt­ningarna för olika alternativ ska beaktas och beskrivas.
  • Undersöka möjlig­heten att öka den geo­grafiska till­gäng­lig­heten för ända­måls­enlig skade­doku­menta­tion genom att föreslå alter­nativ för att kunna genom­föra sådan på distans.
  • Förbättra förut­sätt­ningarna för myndig­hetens interna kunskaps­upp­byggnad kring rättsintyg och spridning av densamma.

Rätts­medicinal­verket ska i samband med att upp­draget utförs inhämta syn­punkter från Polis­myndig­heten och Åklagar­myndig­heten. Rätts­medicinal­verket ska senast den 5 april 2024 lämna en redo­visning av upp­draget till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet, med kopia till Arbets­marknads­departe­mentet).

För upp­draget får Rätts­medicinal­verket under 2023 använda högst 2 000 000 kronor, som ska redovisas mot utgifts­område 13 Jäm­ställdhet och nyanlända invand­rares etablering, anslag 3:1 Särskilda jäm­ställd­hets­åtgärder, anslagspost 12 Jäm­ställd­hets­insatser efter regerings­beslut. Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till Kammar­kollegiet. Rekvisi­tionen ska ske senast den 1 december 2023. Medel som inte har förbrukats ska åter­betalas till Kammar­kollegiet senast den 31 mars 2024. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redo­visning över använda medel lämnas till Kammar­kollegiet. Rekvisi­tion, åter­betalning och redo­visning ska hänvisa till diarie­numret för detta beslut.

Regeringen beräknar att avsätta medel även för 2024, under förut­sättning att riksdagen anvisar medel för det aktuella anslaget.