Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tillsätter en grundlagskommitté som ska utreda några frågor om grundläggande fri- och rättigheter

Publicerad

En parlamentariskt sammansatt kommitté har i dag fått i uppdrag att utreda några frågor om det skydd för grundläggande fri- och rättigheter som gäller enligt regeringsformen. Kommittén ska överväga om detta skydd i vissa delar bör ändras och om helt nya grundläggande fri- och rättigheter bör införas.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Ett starkt skydd för individens fri- och rättigheter är centralt i ett fritt och öppet samhälle. Nu påbörjar vi det viktiga arbetet med att göra flera fri- och rättigheter i regeringsformen tydligare och tillgängligare för människor, och därmed stärka betydelsen av vår egen grundlag. Vi ser också till att stärka skyddet för vår demokrati genom att öka domstolarnas oberoende, värna det svenska medborgarskapet och ändra föreningsfriheten så att det går att göra det straffbart att delta i kriminella gäng, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I uppdraget som kommittén har fått ingår bland annat de frågor som regeringen och Sverigedemokraterna enligt Tidöavtalet är överens om ska utredas med koppling till regeringsformen. Men uppdraget omfattar även vissa andra grundlagsfrågor.

Frågorna som kommittén ska utreda är om nya grundläggande fri- och rättigheter ­– en rätt till abort, en rätt till domstolsprövning och ett generellt skydd mot diskriminering – bör läggas till i 2 kap. regeringsformen, samt vilka generella förutsättningar som bör gälla för att en inskränkning i näringsfriheten och egendomsskyddet ska vara godtagbar.

Vidare ingår att utreda om rätten till medborgarskap bör ändras för att möjliggöra återkallelse av medborgarskap för den med dubbla medborgarskap som har begått systemhotande brottslighet, brott mot mänskligheten eller vissa andra internationella brott eller andra mycket allvarliga brott, eller vars medborgarskap förvärvats till följd av oriktiga uppgifter eller genom annat otillbörligt förfarande. Kommittén ska också utreda om det bör införas utökade möjligheter att begränsa föreningsfriheten i förhållande till kriminella sammanslutningar.

Kommittén ska lämna de förslag till grundlagsändringar som kommittén bedömer är motiverade. Den nya grundlagskommittén, som kommer att bestå av representanter från samtliga riksdagspartier, kommer att ledas av justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen, Henrik Jermsten.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide