Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag till fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

Publicerad

Socialtjänsten utgör det yttersta skyddsnätet för barn som far illa, riskerar att fara illa eller att hamna på glid. Ska socialtjänsten lyckas med sitt uppdrag att skydda och stötta barn och unga behöver de ges rätt förutsättningar och verktyg. Då kan de arbeta förebyggande och tidigt ingripa om de ser att ett barn far illa. En utredning har tittat på en rad frågor om hur socialtjänstens medarbetare kan få fler verktyg att förebygga brott och öka skyddet för barn. Förslagen skickas nu ut på remiss.

Utredaren Anna Tengberg har haft i uppdrag att biträda Socialdepartementet med att utreda frågor om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att förebygga brott och öka skyddet för barn. I mars 2023 beslutade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att ge utredaren ett utvidgat uppdrag att utreda vissa frågor om sökbarhet av orosanmälningar.

– Barns rättigheter måste stärkas, men också stödet och skyddet för de barn som riskerar att fara illa. Barn är det viktigaste vi har och vår framtid. Därför är det viktigt att socialtjänsten ges goda förutsättningar för att kunna arbeta förebyggande och tidigt kunna ingripa om ett barn behöver skydd eller stöd. Socialtjänsterna runt om i landet behöver kunna dela relevant information med varandra om ett barn till exempel far illa, och orosanmälningar ska kunna bli sökbara över kommungränserna. Det är inte hållbart att fortsätta ha ett system där orosanmälningar som inte leder till utredning idag samlas i en pärm. Genom att upprätthålla detta system där alla orosanmälningar inte tas hänsyn till eller är tillgängliga över kommungränserna riskerar man att gå miste om viktig information vilket kan få katastrofala konsekvenser, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Utredaren har bl.a. haft i uppdrag att ta ställning till:

  • hur socialtjänstens möjligheter att ta del av uppgifter ur misstanke- och belastningsregistret inom ramen för en barnavårdsutredning kan utvidgas,
  • om det ska vara obligatoriskt för socialtjänsten att återkoppla till den som omfattas av skyldigheten att göra en orosanmälan
  •  om anmälningsskyldigheten ska utökas till att omfatta fler yrkesgrupper än i dag,
  • om möjligheterna till informationsutbyte mellan socialtjänsten i olika kommuner behöver utvidgas,
  • om gallringsbestämmelserna i fråga om barnakter bör ändras,
  • behovet av att förbättra möjligheterna för socialtjänsten att samla in information i frågor om vårdnad, boende eller umgänge, och
  • redogöra för, och analysera, de författningsförslag som Socialstyrelsen föreslår i rapporten ”Att göra orosanmälningar sökbara” och väga de förslag som lämnas i rapporten mot andra möjligheter att göra orosanmälningar gällande barn sökbara.

Utredaren står ensam för promemorians förslag.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-1476954
e-post till Olivia Nensén