Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram kartstöd efter EU-förbudet mot blyammunition i våtmark

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett enkelt kartstöd som ger jägare och sportskyttar möjlighet att se var det finns våtmark i Sverige. Kartstödet ska underlätta att följa EU-förbudet mot användning av blyhagel i våtmark.

De nya EU-reglerna som infördes i februari i år om blyhagelförbud i våtmarker har gjort det svårt för jägare och sportskyttar att veta vilka områden i Sverige som omfattas av det nya förbudet. Nu vill regeringen göra det enklare att veta vad som gäller.

– Många jägare och sportskyttar känner oro över konsekvenserna av de nya EU-reglerna, vilket hela den här regeringen har full förståelse för. Det ska vara lätt att göra rätt. Så för att underlätta för jägare och sportskyttar har regeringen idag tagit beslut om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett kartstöd som visar var det finns våtmark i Sverige, så det blir tydligt vilken ammunition som kan användas på vilka marker, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Redan i samband med att förbudet trädde i kraft i februari i år fick Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå lämpliga åtgärder för att underlätta för jägare och sportskyttar. Efter dialog med Naturvårdsverket går regeringen nu vidare och fattar beslut som i närtid ger stöd till den som jagar i Sverige.

Den nya kartstödstjänsten ska vara på plats den 25 augusti.

Naturvårdsverket kommer att redovisa fler förslag på hur det kan bli enklare för jägare att använda blyfri ammunition senare i höst.

Presskontakt

Anna Simon-Karlsson
Tf pressekreterare (politiskt sakkunnig) hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Mobil 076 112 28 15
e-post till Anna Simon-Karlsson

Fakta

Genom sin höga vikt och ringa hårdhet har bly använts i ammunition i hundratals år. Bly är ur jaktteknisk synpunkt en idealisk metall, men är giftigt för både människor och djur redan vid låga koncentrationer.

I Sverige har vi haft ett nationellt förbud mot användning av blyhagel vid jakt i våtmark sedan 2002. Det nya EU-förbudet, som började gälla den 16 februari i år, innebär en utvidgning från det nationella förbudet dels om hur våtmark definieras, dels med en buffertzon på hundra meter från en våtmark. Det blir även förbjudet att medha blyhagel vid skjutning i våtmarker eller på väg till eller från skjutning i våtmark.

Koppling till Agenda 2030

Förbudet mot blyhagel vid jakt över våtmark bidrar till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, samt flera delmål i Agenda 2030 bl.a. mål 3 (God hälsa och välbefinnande, Mål 12.4 (Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall) och Mål 15 (Ekosystem och biologisk mångfald).