Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen banar väg för ny socialtjänstlag

Publicerad

För att socialtjänsten ska kunna möta nutida samhällsutmaningar med träffsäkra insatser och en effektiv resursanvändning behöver socialtjänstlagen och socialtjänsten reformeras. Nu föreslår regeringen omfattande satsningar i budgetpropositionen för 2024 för att möjliggöra reformen.

– För att åstadkomma verklig förändring krävs en långsiktig omställning, där socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. I praktiken kan det till exempel handla om att socialtjänsten erbjuder nya former av öppna verksamheter eller andra lågtröskelverksamheter. Det kan även handla om att bredda socialtjänstens uppsökande verksamhet och att utveckla samverkan med andra huvudmän, såsom skolan och polisen, samt med civilsamhällets organisationer, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Under 2024 ska en ny socialtjänstlag presenteras och arbetet påbörjas för omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. För att stimulera en omställning av verksamheten föreslår regeringen en kompetens- och bemanningssatsning om 200 miljoner kronor för 2024, 1200 miljoner kronor 2025 och 2200 miljoner kronor årligen för 2026–2028.

Förslag att ingå överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

För åren 2024–2028 föreslår regeringen en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om 20 miljoner kronor per år för att stödja kommunerna i omställningen.

Bättre förutsättningar för socialtjänsten att arbeta kunskapsbaserat

Socialtjänstens verksamhet behöver utgå från bästa tillgängliga kunskap om vad som faktiskt fungerar. För att skapa bättre förutsättningar för socialtjänsten att arbeta kunskapsbaserat behöver statistiken inom socialtjänsten på nationell nivå stärkas. Regeringen har gett en utredare i uppdrag att föreslå ett samlat regelverk för socialtjänstdataregister (redovisas 1 juli 2024). Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att analysera kommunernas förutsättningar och behov inför införandet av en socialtjänstdataregisterlag (redovisas 19 april 2024). Regeringen förslår att 50 miljoner avsätts årligen för ändamålet.

Ny socialtjänstlag ska möta dagens samhällsutmaningar

Nuvarande socialtjänstlag bygger till stora delar på den socialtjänstlag som kom 1980. Samhället har förändrats sedan dess och vi har i dag andra samhällsutmaningar. Det handlar bl.a. om bostadsbrist, segregation, otryggheten i utsatta områden, att bryta rekrytering och socialisering in i kriminella gäng, att mäns våld mot kvinnor måste stoppas och förebyggas och att tryggheten och säkerheten för barn behöver stärkas. Tilliten till socialtjänsten visar tecken på försvagning, inte minst på grund av den desinformation som sprids om att svensk socialtjänst kidnappar barn.

Socialtjänsten står samtidigt inför utmaningen att möta behoven hos ett ökat antal äldre personer, många med komplexa behov, där det finns behov av ökad samverkan med hälso- och sjukvården. Till exempel förväntas antalet personer med demenssjukdom öka. Det innebär även ett ökat behov av stöd till anhöriga, som står för en stor del av stödet till äldre personer. Det handlar också om att möta behoven hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga som många gånger behöver olika former av stöd under hela livet.

Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...