Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen möjliggör för ersättning till digitala brevlådor

Publicerad

Idag får leverantörer av digitala brevlådor ingen ersättning när statliga myndigheter använder en digital brevlåda för att skicka post till företag och privatpersoner. Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag som bland annat möjliggör för leverantörerna att få ersättning.

– Fler och fler använder digitala brevlådor för att ta emot post och information, särskilt från offentlig sektor. Då är det självklart att leverantörer som tillhandahåller en digital brevlåda också ska kunna få betalt för den tjänst som levereras, något som de inte får idag, säger civilminister Erik Slottner.

Förslagen handlar om att ersätta valfrihetssystem, enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering, med ett auktorisationssystem. Lagen föreslås också utvidgas till att omfatta även digital post.

Syftet med förslagen är att ge alla utförare av offentligt finansierad verksamhet möjlighet att erbjuda service med hjälp av digitala tjänster på lika villkor.

– Förslagen som regeringen nu lägger fram är ett steg mot en ökad användning av säkra tjänster för elektronisk identifiering och digital post. Dessutom innebär detta att möjligheten att välja fritt mellan leverantörer ökar och att det inte görs skillnad mellan digital och traditionell post, säger civilminister Erik Slottner.

I propositionen föreslår regeringen bland annat att:

  • valfrihetssystem enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ersättas av auktorisationssystem för sådana tjänster och att regleringen ska utvidgas till att omfatta även digital post,
  • en myndighet ska tillhandahålla auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post och få meddela föreskrifter om skyldighet för offentliga aktörer att betala en avgift för användning av tjänster inom auktorisationssystemen,
  • enskilda ska få välja vilken leverantör som ska utföra tjänsten för deras räkning, och
  • kretsen av offentliga aktörer utökas jämfört med dagens system, även aktörer som bedriver helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet ska omfattas av tjänster inom auktorisationssystemen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00