Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg tar emot förslag på en ny arbetsrättslig beredskapslag

Publicerad

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg tog idag emot ett betänkande från regeringens särskilda utredare Lars Dirke. Utredaren har haft i uppdrag att föreslå en justerad arbetsrättslig beredskapslagstiftning. Han har också haft i uppdrag att analysera behovet av ändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningens bestämmelser om beredskap. Utredningen har även sett över skriftlighetskravet för kollektivavtal.

- Jag ser fram emot att läsa betänkandet. Det är angeläget att det har skett en genomgång av den arbetsrättsliga beredskapslagstiftningen, särskilt mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget, säger Paulina Brandberg.

Beredskapsregelverket ska tillämpas vid krig, krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. 

Utredningen lämnar förslag på en ny arbetsrättslig beredskapslag. Den föreslagna lagen innehåller anpassningar av vissa fredstida bestämmelser i de arbetsrättsliga lagarna. Exempelvis föreslås anpassningar av vissa bestämmelser om förhandlingar i medbestämmandelagen, vissa bestämmelser i anställningsskyddslagen om informationsskyldighet, uppsägning och företrädesrätt och att arbetstagares rätt till ett flertal ledigheter inskränks.  

I den föreslagna lagen bemyndigas regeringen att kunna besluta om bland annat förbud mot stridsåtgärder och fortsatt giltighet av kollektivavtal. Regeringen bemyndigas också att kunna meddela föreskrifter om avvikelser från exempelvis anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och flera ledighetslagar. Befintliga bemyndiganden för regeringen i arbetstids- och arbetsmiljölagen förändras även något. 

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson