Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att genomföra en fördjupad analys om utanförskap

Publicerad

Statistiska centralbyrån (SCB) och Boverket får i uppdrag att göra en sammanställning av områden där utanförskapet är särskilt stort. Uppdraget skapar bättre förutsättningar att bryta utanförskap och i förlängningen förebygga att kriminalitet får fäste.

– Utanförskap och sociala problem ökar risken för att unga socialiseras och rekryteras in i kriminalitet. För att vi ska kunna bryta utanförskap och i förlängningen förebygga kriminalitet behöver vi bättre träffsäkerhet i våra åtgärder, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Det finns skillnader i skolresultat, arbetslöshet, bidragsberoende, valdeltagande och kriminalitet mellan olika områden i Sverige. Polismyndighetens lägesbild över utsatta områden som nyligen lämnades till regeringen är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet. Den har dock av förklarliga skäl fokus på utmaningar kopplat till kriminalitet. Det behövs även informationsunderlag för att kunna rikta åtgärder mot områden där utanförskapet är särskilt stort, men där kriminalitet nödvändigtvis ännu inte fått fäste.

SCB och Boverket ska därför analysera och identifiera geografiska områden där utanförskapet bedöms vara särskilt stort, och som har särskilda behov när det gäller insatser från det offentliga.

Genom analysen ska områden med liknande förutsättningar, behov och problem grupperas på ett sätt som underlättar för regeringen och andra aktörer vid planering och genomförande av riktade insatser. Vid gruppering av områden ska faktorer som kriminalitet, bidragsberoende, trångboddhet, lågt demokratiskt deltagande, svaga skolresultat och svag arbetsmarknadsetablering användas.

Uppdraget ska delredovisas den 31 maj och slutredovisas den 15 oktober 2024.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand