Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Åtgärder för effektivare beredskaps- och försörjningsplanering aviserade på Folk och Försvar

Publicerad

Under Folk och Försvars årliga konferens i Sälen presenterade minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, två uppdrag som ska stärka samhällets motståndskraft. Det första rör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska stärka stödet till de civila aktörernas planering för att under höjd beredskap kunna övergå till en krigsorganisation. Det andra uppdraget som involverar MSB och Socialstyrelsen, syftar till att genomföra en försörjningsanalys avseende behov av och tillgång till sjukvårdsprodukter som behövs för att en god vård ska kunna ges även under höjd beredskap och ytterst krig.

Vid höjd beredskap och ytterst krig kommer viktiga samhällsfunktioner och varuförsörjning att behöva upprätthållas på ett effektivt sätt. Regeringen arbetar därför för att på bästa sätt förbereda och planera för scenarier där höjd beredskap eller ytterst krig råder.

Planering för krigsorganisation

Regeringen avser att ge MSB i uppdrag att stärka stödet till de civila aktörer som ansvarar för samhällsviktig verksamhet för deras arbete med att förbereda sin krigsorganisation. MSB ska också utveckla formerna för hur stödet ges till olika aktörer. 

Vid höjd beredskap och krig behöver samhället snabbt kunna ställa om till krigsförhållanden, genomföra en nationell kraftsamling och mobilisera resurser som gynnar försvarsansträngningarna. En övergång till krigsorganisation innebär att samhällsviktiga verksamheter ställs om från fredstida förhållanden till den verksamhet som ska bedrivas vid höjd beredskap.

Enligt uppdraget ska MSB utveckla det stöd som redan finns med fokus på de delar som handlar om den analys och övervägningar som behöver göras då en krigsorganisation tas fram.

Senast den 1 mars 2024 ska MSB redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit och vilka ytterligare åtgärder som planeras för att stärka stödet. 

Försörjningsberedskap

En av grundpelarna i ett motståndskraftigt civilt försvar är en robust försörjningsberedskap och där är tidsaspekten central. Långsiktig planering måste säkerställas, parallellt med prioriteringar för att snabbt bygga förmåga och stärka samhällets motståndskraft.

Det är viktigt att det finns en samlad och uppdaterad kunskap om hur Sveriges försörjningsförmåga ser ut bland annat avseende varor och tjänster som är nödvändiga för befolkningens överlevnad.

Regeringen avser därför att ge MSB och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en försörjningsanalys avseende samhällets behov av och tillgång till sjukvårdsprodukter som behövs för att god vård ska kunna ges.

Myndigheterna ska tillsammans ta fram en modell för försörjningsanalys som också ska kunna fungera som underlag för motsvarande arbete inom andra beredskapssektorer. Modellen ska därigenom kunna användas inom flera områden för att ge en samlad bild av Sveriges försörjningsberedskap.

Uppdraget som ska redovisas senast den 12 december 2024, ska också möjliggöra för MSB att tillsammans med andra myndigheter identifiera möjligheten att inleda ett motsvarande arbete inom andra beredskapssektorer. 

Presskontakt

Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne
Laddar...