Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen fortsätter att prioritera förbättringar i äldreomsorgen - 14 miljoner kronor till utvecklingsprojekt inom demensområdet

Publicerad

Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum fem miljoner kronor, de två nationella kvalitetsregistren inom demensområdet totalt sex miljoner kronor samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga tre miljoner kronor. Pengarna ska gå till att genomföra projekt som ska öka kvaliteten och ge en mer jämlik vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom, såsom demenssjukdom, samt att stötta anhöriga.

Ladda ner:

– Demens kan inte botas, än, men det kan motas. Forskningen går fort framåt, inte minst när det gäller det förebyggande insatser. Därför måste det främjande och förebyggande arbetet vara i fokus. Med dessa satsningar fortsätter vi att prioritera åtgärder mot en av våra stora folksjukdomar, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. 

Svenskt Demenscentrum får fem miljoner kronor

Svensk Demenscentrum (SDC) är ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor som samlar, strukturerar och sprider kunskap för en positiv utveckling av demensvård och omsorg.  De nya pengarna ska gå till att utveckla och sprida utbildningsmodellen Stjärnmärkt LSS för att öka kunskapsnivån om åldrandet och demenssjukdomar hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. De ska också användas för informationsfilmer på de tio vanligaste språken i Sverige, med syftet att sprida mer kunskap om utrikesfödda demenssjukas behov och förutsättningar.  

Vidare ska pengarna användas till ett pågående projekt om att etablera nya metoder och arbetssätt för en sammanhållen vård och omsorg genom hela sjukdomsförloppet vid kognitiv sjukdom som demens.

Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar får tre miljoner kronor

Karolinska Universitetssjukhuset får tre miljoner kronor för att utveckla Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem). SveDem, är ett nationellt kvalitetsregister som följer patienter med demenssjukdom från diagnos till livets slut.

Karolinska Universitetssjukhuset ska bland annat utveckla ett prognosverktyg för att underlätta planering av verksamheten på särskilda boenden. Stöd ska erbjudas i olika verksamheters förbättringsarbete och i personcentrerat förhållningsätt för personer med demenssjukdom. Vidare vill Karolinska Universitetssjukhuset få fler kommuner att ansluta sig till SveDems kommunala moduler för att stötta dem i arbetet med demenssjuka. I dagsläget är inte alla kommuner anslutna till SveDem. Därför jobbar man utåtriktat för att få med fler, bland annat genom att visa fördelen med registret och hur det kan användas för att förbättra vården och omsorgen.

BPDS-registret får tre miljoner kronor 

BPDS (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)-registret, som handhas av kognitiv medicin vid Ängelholms sjukhus får tre miljoner kronor för att stödja kommunernas förbättringsarbete inom vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

Målet är att registrering och förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret ska bli en naturlig del i det personcentrerade arbetet på särskilda boenden och i hemtjänst. Man har även för avsikt att undersöka möjligheterna till att utveckla registret till att fungera som stöd vid tidiga symtom.

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga får tre miljoner kronor

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) får tre miljoner kronor för att genomföra ett projekt om stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom. Medlen ska användas för att ta fram en serie webbinarier om hur man ger ett individanpassat, flexibelt och adekvat stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom och kognitiv svikt.

Äldreomsorgslyftet stärker demensvård- och omsorg

Regeringens satsning Äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att utbilda personalen, kan användas för specialistutbildningar med inriktning mot bland annat demens. Äldreomsorgslyftet kan också användas inom den kommunala vuxenutbildningen för exempelvis kurser om demens. I budgetpropositionen för 2024 föreslog regeringen att förlänga satsningen med tre år och under 2024 omfattar den totalt 1,7 miljarder kronor.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham