Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens nya implementeringsråd ska stärka svensk konkurrenskraft

Publicerad

Regeringen fortsätter arbetet med sin offensiva förenklingsagenda och inrättar nu ett implementeringsråd. Implementeringsrådet ska lyfta ett företagsperspektiv tidigt i EU-processen och verka för att EU-lagstiftning inte ska genomföras över miniminivå i Sverige. Syftet är att minska företagens regelbörda, administrativa kostnader och andra fullgörandekostnader som uppstår till följd av kommande, nya och ändrade EU-rättsakter.

Ladda ner:

– Sverige ska vara i framkant när det gäller att förenkla för företag – inte i framkant i att implementera EU-regler och lagar. Implementeringsrådet ska bevaka svenska företags intressen i arbetet med EU:s rättsakter, vilket kommer att vara värdefullt för regeringen. Med implementeringsrådet tar regeringen ytterligare steg för att långsiktigt stärka den svenska konkurrenskraften och förenkla för Sveriges företag, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Den här regeringens EU-politik sträcker sig från ax till limpa. Nyligen inrättade vi EU-arbetsgrupper som ska se till så att svenska intressen får större genomslag i förhandlingarna, och nu inrättas implementeringsrådet som innebär att vi också minskar regelkrånglet när vi tillämpar EU-lagstiftning, säger EU-minister Jessika Roswall.

– Sverigedemokraterna har länge kritiserat såväl EU:s regleringsiver som den svenska överimplementeringen av EU-lagstiftning. Det är därför väldigt uppskattat att vi nu får ett implementeringsråd på plats som tidigt i processen kan vägleda regeringen i dess förhandlingar, samt vid implementering kan visa vilka effekterna blir för näringslivet. På detta sätt stärker vi näringslivsperspektivet vid implementering, minskar tillkommande regelbörda och tillsammans med den övriga förenklingspolitiken skapar vi bättre konkurrenskraft för svenska företag och i förlängningen tillväxt och välstånd, säger Tobias Andersson (SD), ordförande i riksdagens näringsutskott.

Implementeringsrådet kan bidra både tidigt i EU:s lagstiftningsprocess och när en EU-rättsakt ska genomföras i Sverige. Rådet ska löpande ta fram analyser av rättsakter som är av särskilt intresse för företag i Sverige. Underlagen från implementeringsrådet kan bland annat utgöra en viktig del i regeringens helhetsbedömning inför kommande EU-förhandlingar och bidra med viktig kunskap inför och under förhandlingsarbetet.

Implementeringsrådet kompletterar det nyligen beslutade Förenklingsrådet eftersom råden kommer att arbeta med olika delar av lagstiftningskedjan. Förenklingsrådet ska ge regeringen förslag på förenklingar i befintlig svensk lagstiftning. Här ingår även EU-lagstiftning som redan har implementerats i Sverige. Implementeringsrådet ska däremot lämna underlag och rekommendationer om EU-rätt som ännu inte är genomförd i svensk rätt

Implementeringsrådet inrättas som en kommitté och rådets ordförande och ledamöter kommer att tillsättas av regeringen. Rådet ska ha ett företagsperspektiv och ledamöterna kommer bland annat att bestå av personer från näringslivet.

Regeringens offensiva förenklingsagenda

Regeringen driver en offensiv förenklingsagenda som utöver implementeringsrådet bland annat omfattar Förenklingsrådet samt de uppdrag och återrapporteringskrav om förenkling för företag som ett 30-tal myndigheter fick i sina regleringsbrev för 2024. Regeringen har nyligen även gett länsstyrelserna i uppdrag att utforma och genomföra kompetenshöjande insatser riktade till länsstyrelsernas företagsnära verksamheter i syfte att förenkla företagens kontakter med länsstyrelserna. Fler förenklingsåtgärder som aviserats i budgetpropositionen 2024 bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Linn Laurin
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 67 90
e-post till Linn Laurin
Mikael Strömberg
Presskontakt hos Sverigedemokraterna
Telefon 08 519 70 770
e-post till Mikael Strömberg
Laddar...