Beställningsbemyndiganden i försvaret Diarienummer: Fö 2004:02

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En delredovisning från Försvarsstyrningsutredningen. Regeringen beslutade den 5 februari 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera och utvärdera styr- och finansieringsformerna i försvaret. I uppdraget ingår bl.a. att analysera och utvärdera tillämpningen av systemet med beställningsbemyndiganden i försvaret. Chefen för Försvarsdepartementet förordnade den 15 mars 2004 förre generaldirektören Peder Törnvall att vara särskild utredare. Sammanfattning De bemyndiganden som riksdagen ger regeringen att beställa försvarsmateriel, s.k. beställningsbemyndiganden, är ett viktigt instrument för riksdagens styrning av försvaret. Utredningen föreslår att dagens bemyndigandemodell ska behållas. Bemyndiganderamen i budgetpropositionen ska fortfarande täcka tidigare gjorda beställningar av försvarsmateriel och beställningar som görs under budgetåret.