Rapport från Finansdepartementet

Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas?

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna rapport redogör för ekonomiska avdelningens bedömning av hur arbetsmarknadens funktionssätt utvecklas från 2006 och fram till 2020 samt för de metoder som används vid denna bedömning. Den sammanfattar ett projekt som påbörjades på avdelningen under hösten 2010. Fokus ligger på utvecklingen av jämviktsarbetslöshet, potentiell sysselsättning och potentiell arbetskraft som tillsammans ger en övergripande bild av arbetsmarknadens funktionssätt.

Ett viktigt syfte med att bedöma t.ex. jämviktsarbetslösheten är att det gör det möjligt att spjälka upp den faktiska (uppmätta) arbetslösheten i en konjunkturell och i en strukturell del. En sådan uppdelning är användbar i prognosarbetet och i förlängningen även för att t.ex. förstå behovet av stabiliseringspolitiska insatser eller för att bestämma det långsiktiga reformutrymmet i statsfinanserna.

Utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt kan också användas för att följa upp om den långsiktiga sysselsättningspolitiken har avsedd effekt och i viss mån även för att bedöma behovet av ytterligare strukturella reformer. Flera av regeringens reformer syftar till att öka den potentiella sysselsättningen genom en minskad jämviktsarbetslöshet eller genom ett ökat arbetskraftsdeltagande. Genom att följa utvecklingen på bedömningen av dessa storheter får man en indikation på om reformerna har avsedd effekt. En hög nivå på jämviktsarbetslösheten eller ett lågt potentiellt arbetskraftsdeltagande kan också vara en indikation på att arbetsmarknadens funktionssätt kan förbättras genom ekonomisk-politiska åtgärder