Rapport från Socialdepartementet

Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007-2012 Diarienummer: S2012.007

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I enlighet med artikel 44.1 i konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) presenterar Sverige sin femte periodiska rapport om förverkligandet av konventionen.

I rapporten presenteras, i enlighet med kommitténs anvisningar, den utveckling och de förändringar som skett sedan föregående rapporteringstillfälle. Regeringens bedömning är att svensk lagstiftning över lag står i god överensstämmelse med barnkonventionen, men att tillämpningen ytterligare måste säkerställas.

Reviderade riktlinjer för den periodiska rapporteringen utfärdades av kommittén i november 2010 (CRC/C/58/Rev.2). Enligt dessa biläggs även en statistikbilaga (bilaga 1).

Som ett underlag för rapporten har Barnombudsmannen lämnat en särskild rapport till regeringen som biläggs regeringens rapport (bilaga 2).


Om du önskar en tryckt version av hela rapporten går den att beställa på Barnombudsmannens webbplats, se under Externa länkar i högerspalten.