Rapport från Socialdepartementet

Sweden's fifth periodic report to the UN Committee on the Rights of the Child, on the implementation of the Convention on the Rights of the Child 2007-2012 Diarienummer: S2012.008

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I enlighet med artikel 44.1 i konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) presenterar Sverige sin femte periodiska rapport om förverkligandet av konventionen. Detta är den engelska versionen av rapporten.

I rapporten presenteras, i enlighet med kommitténs anvisningar, den utveckling och de förändringar som skett sedan föregående rapporteringstillfälle. Regeringens bedömning är att svensk lagstiftning över lag står i god överensstämmelse med barnkonventionen, men att tillämpningen ytterligare måste säkerställas.

Reviderade riktlinjer för den periodiska rapporteringen utfärdades av kommittén i november 2010 (CRC/C/58/Rev.2). Enligt dessa biläggs även en statistikbilaga (bilaga 1).

Som ett underlag för rapporten har Barnombudsmannen lämnat en särskild rapport till regeringen som biläggs regeringens rapport (bilaga 2).