Rapport från Statsrådsberedningen

Sveriges nationella reformprogram 2016

Publicerad

Ladda ner:

Europa 2020 utgör sedan 2010 EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. I april varje år överlämnar medlemsstaterna sina nationella reformprogram till EU-kommissionen som redogör för genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken. I reformprogrammet redovisas insatser och åtgärder på områden som bedömts utgöra huvudsakliga ekonomiska utmaningar för svensk ekonomi och som också identifierats i den landsspecifika rekommendation som Sverige har fått inom ramen för den europeiska terminen. Även framsteg mot Europa 2020-strategins målsättningar redovisas.

Sveriges nationella reformprogram för 2016 är i huvudsak baserat på regeringens förslag till åtgärder och reformambitioner i budgetpropositionen för 2016 och 2016 års ekonomiska vårproposition. Det reflekterar även de tre övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen vilka Europeiska rådet ställde sig bakom i mars 2016:

– en ny ansats till investeringar,

– strukturreformer för att modernisera våra ekonomier och

– en ansvarsfull finanspolitik.

I reformprogrammet finns även bidrag som inkommit från arbetsmarknadens parter, regionala och lokala aktörer samt organisationer i det civila samhället. Regeringen har inte tagit ställning till dessa bidrag.