Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Filippinerna

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Filippinerna samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Sedan president Rodrigo Duterte tillträde den 30 juni 2016 har respekten för mänskliga rättigheter allvarligt försämrats. Dutertes främsta politiska prioritering – en väpnad kamp mot illegala droger – har lett till att tusentals civila bragts om livet i utomrättsliga avrättningar. Över 2 000 av dessa har enligt nationella polisens uppgifter dödats under polisinsatser. Regeringen har kategoriskt förnekat förekomsten av utomrättsliga avrättningar. Få tecken finns dock på att dödsfallen utreds ordentligt och att gärningsmännen ställs inför rätta.

Tiotusentals misstänkta narkotikabrottslingar har gripits, vilket bidragit till att redan överfulla häkteslokaler och fängelser belastats ännu hårdare. I strid med internationella åtaganden driver president Duterte och hans majoritet i representanthuset ett återinförande av dödsstraffet och en sänkning av minimiåldern för straffmyndighet från 15 till 9 år.

Sedan diktatorn Marcos fall 1986 och fram till 2016 var utvecklingen vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna huvudsakligen positiv men ojämn. Filippinerna är en demokrati med regelbundna och i stort sett fria val. Landet har ett livaktigt civilsamhälle, som försvarar respekten för mänskliga rättigheter. Yttrande-, press- och informationsfriheten inklusive på internet är god. Utbildningsnivån är förhållandevis god. Internationellt har Filippinerna fram till den nuvarande regeringen varit en främjare av jämställdhet och kvinnors rättigheter. En omfattande lagstiftning garanterar rättsligt skydd mot diskriminering.

Korruption, fattigdom, övergrepp och straffrihet är utbredda problem. Under Dutertes första år som president har steg för social och ekonomisk utveckling tagits. Ett nationellt handlingsprogram har lanserats. En satsning görs på fredsprocesserna med såväl kommunisterna och de muslimska separatiströrelserna, vilket har potential till positiva effekter på efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i landet. Bekämpningen av korruptionen ges hög prioritet. För att stävja ett utbrett missbruk med upprepade kontraktsanställningar har regeringen tagit initiativ till begränsningar av denna möjlighet. I stark polemik med katolska kyrkan agerar president Duterte för ökad reproduktiv hälsa.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.