Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Hongkong

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Hongkong samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Hongkong innehar en speciell ställning som särskild administrativ region (SAR) inom Folkrepubliken Kina enligt en överenskommelse i samband med återlämnandet av den forna kronkolonin till Kina. Enligt den grundlag som då antogs, Basic Law, fastställdes principen "ett land, två system", enligt vilket Hongkongs självständiga ställning med ett fristående politiskt och juridiskt system skulle bevaras, med respekt för grundläggande fri- och rättigheter. Dessa rättigheter respekteras överlag. Diskussioner om vad som kommer hända efter 2047, när överenskommelsen löper ut, pågår. Allmän och lika rösträtt saknas alltjämt. Endast en begränsad rösträttsreform har genomförts. Rättsväsendet i Hongkong är överlag oberoende och välfungerande.

Många delar av civilsamhället har rapporterat om ökande oro över fastlandets påverkan på Hongkongs styre. En viss inskränkning av press- och yttrandefriheten har noterats. Bland annat har journalister vittnat om ökad självcensur. Spänningen märks även genom ökad våldsanvändning vid demonstrationer. Kinas nationella folkkongress (NPC), som har slutlig rätt att tolka grundlagen, uttalade för första gången 2016 en tolkning av grundlagen under en pågående rättsprocess. Målet gällde två oppositionspolitiker som avlagt ed på ett felaktigt sätt i samband med inträde i den lagstiftande församlingen, LegCo och NPC uttalade sig till deras nackdel. I Hongkong såg många detta som att NPC försökte förhindra ledamöterna från att inta sitt ämbete.

Hongkong är ekonomiskt välmående, men det råder stora olikheter i levnadsförhållanden och klyftor mellan olika grupper i samhället. Enligt regeringens fattigdomsrapport lever en av tre pensionärer under fattigdomsgränsen. Detta är särskilt problematiskt då prisläget på Hongkongs bostadsmarknad är högst i världen. Både tillgången till sjukvård samt utbildning är god.

Diskriminering av vissa grupper förekommer. Det saknas bland annat lagstiftning som skyddar mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Det saknas också regelverk för hur asylsökande ska behandlas. Situationen för så kallade Foreign Domestic Helpers (FDH) är alltjämt utsatt, delvis beroende på restriktiva immigrationslagar som ofta leder till att FDHs utnyttjas av sina arbetsgivare.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.