Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Hongkong

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Hongkong samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Hongkong innehar en särställning som särskild administrativ region inom Folkrepubliken Kina enligt överenskommelsen i samband med Storbritanniens återlämnande av den forna kronkolonin till Kina 1997. I den konstitution som då trädde i kraft, Basic Law, fastställdes principen ett land, två system, enligt vilket Hongkongs självstyrande ställning med ett fristående politiskt och juridiskt system, med respekt för grundläggande fri- och rättigheter, skulle bevaras. Dessa rättigheter respekteras överlag, även om det finns allt fler tecken på att det demokratiska utrymmet minskar i Hongkong.

Allmän och lika rösträtt saknas dock och endast en begränsad rösträttsreform har genomförts. I september 2018 förbjöds det oppositionella partiet Hong Kong National Party (HKNP) som förespråkar självständighet gentemot Kina, hädanefter återkommande benämnt Fastlandskina för att skilja Hongkong från det övriga Kina. Rättsväsendet i Hongkong är överlag oberoende och välfungerande.

Många delar av civilsamhället har uttryckt ökad oro över Fastlandskinas påverkan på Hongkongs styre. En viss inskränkning av press- och yttrandefriheten förekommer, bland annat i form av rapporter om ökad självcensur, men också genom fall där utländska journalister och politiker antingen nekats inresa i Hongkong eller inte fått sitt arbetsvisum förlängt.

Fastlandskinas nationella folkkongress är det politiska organ som har slutlig rätt att tolka Basic Law. Detta har gjorts vid ett flertal tillfällen sedan 1997. Flera av dess uttolkningar av Basic Law har varit politiskt mycket kontroversiella och bidragit till att undergräva den demokratiska processen i Hongkong. Genom dessa uttolkningar riskerar Hongkongs självstyre att begränsas, och principen om ett land, två system därmed att äventyras.

Diskriminering förekommer. Det saknas bland annat lagstiftning som skyddar mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Det saknas också regelverk för hur asylsökande ska behandlas. Utländska hushållsanställda i Hongkong lever fortsatt i en utsatt situation, delvis beroende på restriktiva immigrationslagar som kan leda till att de utnyttjas av sina arbetsgivare.

Hongkong är ekonomiskt välmående, men det råder mycket stora skillnader i levnadsförhållanden mellan grupper i samhället. Enligt regeringens fattigdomsrapport lever 20 procent av stadens befolkning och en av tre pensionärer under fattigdomsgränsen. Detta är särskilt problematiskt då prisläget på Hongkongs bostadsmarknad är högst i världen. Både tillgången till sjukvård och utbildning är god.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.