Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Libyen

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Libyen samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Libyen präglas av interna väpnande konflikter och instabilitet alltsedan diktatorn Muammar Gaddafi störtades i revolutionen 2011. År 2014 genomfördes ett demokratiskt val och en temporär konstitutionell deklaration antogs som garanterar civila och politiska rättigheter. För att råda bukt på striderna som under sommaren 2014 blossade upp mellan miliser allierade med parallella institutioner i västra (Tripolitania) och östra (Cyrenaica) Libyen har FN engagerats. Parallella institutioner styr alltjämt de facto landet och den libyska staten står utan fungerande rikstäckande kontroll. Det gör att parallella institutioner, miliser, stammar och andra grupper konkurrerar om maktutövning och rättsskipning. Bland dessa finns Daesh. Konflikterna som pågår i landet är komplexa med många olika aktörer.

Straffriheten och korruptionen är utbredd. De mänskliga rättigheterna kränks på många områden. Yttrande- och pressfriheten är i stor utsträckning inskränkt. Journalister, opinionsbildare med flera utsätts för hot, våld och kidnappningar. Kvinnors rättigheter kränks. De har inte samma möjligheter som män att göra sina röster hörda. Kvinnors rörelsefrihet är sämre än mäns och de råkar i högre utsträckning ut för sexuella övergrepp.

På grund av konflikterna lever ungefär 300 000 libyer som internflyktingar. Libyen är också ett transitland för migranter och flyktingar. I den rådande instabiliteten frodas människosmugglingen till Europa. Förhållandena för migranter och flyktingar i Libyen är ofta undermåliga. Ett trettiotal förvarsenheter håller ett tusentals migranter frihetsberövade. Endast hälften av dessa enheter står under statlig kontroll, men även på dessa platser är villkoren ofta mycket svåra.

Även om Libyen präglas av interna konflikter och instabilitet finns det goda krafter i samhället. Efter revolutionen fick civilsamhällsorganisationer, bland dem kvinnorättsorganisationer, möjlighet att ta plats och även om de tystats ner under senare år kan de komma att spela en viktig roll i framtiden. Libyerna tillhör ofta stammar och sammanhållningen i de lokala samhällena förklarar varför fullständigt kaos inte utbrutit i avsaknad av en fungerande stat.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.