Sveriges femte rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG

Publicerad

Sverige presenterar vartannat år statistik till EU om utvecklingen av förnybar energi under de senaste två åren samt information om nationella insatser för att främja användningen av förnybara energikällor. Enligt 2019 års rapport uppgick andelen förnybar energi år 2018 till drygt 54 procent, vilket visar på en positiv ökning.

Ladda ner:

I Sveriges rapport till EU presenteras Energimyndighetens statistik för andelen förnybar energi 2017 och 2018 samt prognosen för perioden fram till 2020. Enligt den preliminära statistiken uppgick andelen förnybar energi år 2018 till 54,6 procent. Denna är den högsta andelen förnybar energi hittills och ligger över både Sveriges åtagande till 2020 enligt direktivet om 49 procent, och över det nationella målet om minst 50 procent andel förnybar energi till 2020. Andelen förnybar energi i transportsektorn år 2018 ligger långt över målet om 10 procent till 2020, och uppgick till 29,7 procent.

Som underlag för denna rapportering fick Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell rapport för hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas enligt artikel 22 i förnybartdirektivet. Uppdraget redovisades den 31 oktober 2019 och har därefter kompletterats med bland annat uppdaterad statistik för år 2018. De prognoser och statistik som redovisas i denna rapport är Energimyndighetens uppgifter.

Den prognos som Energimyndigheten tagit fram, och som redovisas i rapporten, visar ett förväntat överskott av förnybar energi om cirka 40 TWh år 2020 jämfört med Sveriges åtagande om 49 procent förnybar energi till 2020 enligt förnybartdirektivet.

Bakgrund

Enligt artikel 22 i förnybartdirektivet ska varje medlemsstat, senast den 31 december 2011 och därefter vartannat år, lämna in en rapport till EU-kommissionen om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas. Denna rapportering följer den frivilliga mallen för hur medlemsstaternas rapportering enligt artikel 22 skulle se ut som kommissionen utkom med i maj 2011 samt dess uppdatering från oktober 2017.