Sveriges antagande av rambeslut om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism ID-nummer: Ds 2008:37

Ladda ner:

2007 antog Europeiska kommissionen, som en del i ett större åtgärdspaket mot terrorism, ett förslag till ändringar i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism. Syftet med förslaget angavs vara att harmonisera nationella straffrättsliga bestämmelser om offentlig uppmaning till terroristbrott, rekrytering för terroristsyften och utbildning för terroristsyften så att dessa handlingar är straffbara i hela EU, också när de begås via Internet. Syftet var även att säkerställa att befintliga bestämmelser om påföljder, juridiska personers ansvar, domstols behörighet och lagföring som är tillämpliga på terroristbrott också ska kunna tillämpas på sådana handlingar. I promemorian behandlas frågan om godkännande av utkastet till rambeslut om ändringar i 2002 års rambeslut om bekämpande av terrorism. Det görs också en bedömning av vilka lagändringar rambeslutet föranleder.