Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Beräkningsunderlag för dagersättning - sjukpenning, föräldrapenning m.m. Ds 1999:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Huvudprincipen för beräkningsunderlag för dagersättning är att det skall grundas på de inkomster den försäkrade beräknas ha antingen under sex månader framåt i tiden eller har haft sex månader bakåt eller, beträffande företagare, taxerad inkomst under ett eller flera år. Vidare kommer den försäkrades anställnings- och andra förvärvsförhållanden få avgörande betydelse för vilket beräkningsalternativ som kommer att bli tillämpligt. Försäkringskassan har i dag en vidsträckt utredningsskyldighet. Det har bedömts att ansvaret i större utsträckning bör kunna läggas på den försäkrade. Det föreslås därför att den försäkrade skall lämna uppgifter om sina inkomst- och förvärvsförhållanden när han eller hon gör anspråk på ersättning som grundas på beräkningsunderlag för dagersättning. Om försäkringskassan begär det skall den försäkrade enligt förslaget styrka sina uppgifter.