Eftergymnasial yrkesutbildning Ds 2000:33

Ladda ner:

I rapporten analyseras olika karaktäristika och egenskaper som projektgruppen för eftergymnasial yrkesutbildning bedömer att de eftergymnasiala yrkesutbildningarna bör kännetecknas av. Det är kriterier som föreslås gälla för utbildningsformen i enlighet med de avgränsningar som görs i denna rapport. Projektgruppens överväganden och bedömningar har utmynnat i ett antal förslag om vilka kriterier som bör gälla för den eftergymnasiala yrkesutbildningen oavsett organisatorisk hemvist.