Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Stöd till vuxnas lärande Ds 2002:66

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att kommunernas vuxenutbildning på ett effektivt sätt skall kunna stödja livsvitt och livslångt lärande krävs förändrade strukturer och nya möjligheter för individen. Flexibla former för att stödja enskildas lärande när och där det äger rum och med den inriktning som avgörs av hans eller hennes behov behöver utvecklas. Lärandet skall kunna kombineras med den vuxnes livssituation. Det innebär krav på ett avsevärt mer differentierat stöd till individernas lärande än vad klassrumsundervisningen kan erbjuda. Användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och andra metoder för distansutbildning, handledning vid lärande på arbetsplatser, systematisk användning av validering av reell kompetens, och andra insatser för att åstadkomma en långtgående individualisering är nödvändiga.