Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Validering m.m. - fortsatt utveckling av vuxnas lärande 2003:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I ett samhälle där kunskap och kompetens värderas allt högre ökar kraven på den enskilde att i egenskap av medborgare, förälder, konsument, anställd eller företagare regelbundet förnya och bredda sina kunskaper. De behov individen har följer sällan utbildningsväsendets indelning i skolformer, stadier, ämnen, kurser eller terminer. Samhällets insatser för det livslånga och livsvida lärandet behöver därför inriktas mot att den enskilde skall kunna få möjlighet till det lärande han eller hon behöver vid den tidpunkt, i de former, med den inriktning och på den nivå som krävs.