Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Angrepp mot informationssystem Ds 2005:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian övervägs behovet av lagändringar för att genomföra EU:s rambeslut om angrepp mot informationssystem. Rambeslutet innehåller bestämmelser om vilka handlingar som ska vara straffbelagda som sådana angrepp. Dessutom finns bestämmelser om bl.a. påföljder för brotten, ansvar och påföljder för juridiska personer, behörighet och utbyte av uppgifter. För att rambeslutet fullt ut ska uppfyllas krävs i två avseenden ett utvidgat straffansvar. Utvidgningarna föreslås ske i dataintrångsbestämmelsen i brottsbalken. Dataintrångsbestämmelsen utvidgas till att avse undertryckande av en upptagning för databehandling. Vidare utvidgas ansvaret för dataintrång till att omfatta annat allvarligt hindrande av användningen av en sådan upptagning. Kriminaliseringen innebär exempelvis att s.k. tillgänglighetsattacker blir straffbara. Genom att dessa gärningar straffbeläggs blir försök och förberedelse till gärningarna straffbara enligt bestämmelserna om försök och förberedelse till dataintrång. Dessutom blir brottsbalkens generella bestämmelser om medverkan tillämpliga. Vidare klargörs att dataintrångsbestämmelsen omfattar alla uppgifter som befordras och som är avsedda för databehandling. Dessutom moderniseras bestämmelsen genom att begreppet automatisk databehandling ersätts med automatiserad databehandling. I promemorian görs bedömningen att gällande svensk rätt uppfyller rambeslutets bestämmelser i övrigt. Sverige bör utnyttja en möjlighet att inte tillämpa en viss behörighetsregel och lämna underrättelse om detta. Sverige bör vidare ange en svensk kontaktpunkt för utbyte av uppgifter om brotten enligt rambeslutet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.