Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler Ds 2005:13

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en begränsning av försäkringsbolagens möjligheter att med stöd av fullmakt begära in kompletta patientjournaler direkt från hälso- och sjukvården. Bolagens behov av information om den enskildes hälsa bör istället tillgodoses genom att de får svar på preciserade frågor. Deras frågor kan besvaras med intyg eller journalutdrag. Det skulle alltså betyda att bolagen får en sammanställning av relevanta journalanteckningar och andra uppgifter i journalen utan ändringar eller tillägg. I promemorian föreslås också en tidsmässig begränsning av rätten att utnyttja fullmakter för att inhämta hälsoupplysningar om enskilda. Dessutom bör bolagen få betala en avgift för varje förfrågan som besvaras genom intyg eller bearbetade journalutdrag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)