Departementsserien och promemorior från Miljödepartementet

Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem Ds 2005:29

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria redovisas förslag till vissa förändringar av elcertifikatsystemet. Trots att elcertifikatsystemet generellt fungerat väl finns det delar som måste förbättras. Förändringarna syftar till att öka långsiktigheten, öka ambitionen och att effektivisera systemet. Detta bedöms leda till nya investeringar och minskade kostnader för elkunderna. Därutöver korrigeras några mindre fel och brister i systemet. Det föreslås vidare lagändringar som möjliggör en internationell handel med elcertifikat. Utgångspunkten är att det från den 1 januari 2007 skall etableras en gemensam marknad för elcertifikat med Norge. De förslag som nu läggs fram grundar sig i huvudsak på tre utredningar som Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har gjort. Den första etappen har remissbehandlats under år 2004. De två övriga utredningarna remitteras tillsammans med denna promemoria.