Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Överlämnande av passageraruppgifter Ds 2005:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian behandlas genomförandet i svensk rätt av rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare (EUT L 261, 6.8.2004, s. 24-27, Celex 32004L0082). I promemorian föreslås att transportörer, som luftvägen ska transportera passagerare till Sverige från tredje land, på begäran av polismyndighet ska översända information om de ankommande passagerarna. Det föreslås vidare att transportörer som genom fel eller försummelse har underlåtit att lämna sådana uppgifter eller som har lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter ska åläggas en särskild avgift. Det föreslås också att Rikspolisstyrelsen ska spara de uppgifter som transportörerna översänder till dem i ett passagerarregister.
Laddar...