Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Preskription vid allvarliga brott Ds 2007:1

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

De straffrättsliga preskriptionsreglerna i Sverige innebär att alla brott preskriberas förr eller senare. Den längsta preskriptionstiden är tjugofem år och gäller för de brott som har livstids fängelse i straffskalan. En särskild utredare har fått i uppdrag att biträda departementet med en översyn av reglerna för preskription av vissa allvarliga brott (Ju 2006:B). Uppdraget redovisas i denna promemoria.