Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare Ds 2007:5

Ladda ner:

I departementspromemorian lämnas förslag om påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. Förslaget innebär att det nuvarande förbudet mot att döma till fängelse när brottet har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning ändras till en huvudregel att annan påföljd än fängelse ska väljas. Det ska alltså vara möjligt att under vissa förutsättningar avvika från huvudregeln. Detta bör kunna ske när det finns starka skäl för det, t.ex. när fråga är om mycket allvarlig brottslighet samtidigt som behovet av rättspsykiatrisk vård är litet eller obefintligt. När det gäller den grupp som utgörs av de mest psykiskt störda och som kan bedömas ha saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter sådan insikt, ska dock enligt förslaget aldrig någon annan påföljd kunna komma i fråga än överlämnande till vård.