Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning Ds 2007:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att bestämmelserna i 1952 års tvångsmedelslag ska permanentas genom att föras in i en ny lag med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa mål om allvarliga brott mot allmän säkerhet, vilken ges obegränsad giltighetstid. I promemorian föreslås också att bestämmelserna i lagen om hemlig kameraövervakning ska ges obegränsad giltighetstid och inarbetas i 27 kap. rättegångsbalken.