Departementsserien och promemorior från Miljödepartementet

En lag om ekodesign Ds 2007:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna departementspromemoria lämnas förslag till hur ekodesigndirektivet ska genomföras i Sverige. Genom de lagförslag som föreslås införs det ramverk som krävs för att omhänderta kommande genomförandeåtgärder med stöd av ekodesigndirektivet. Direktivet 2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG antogs den 6 juli 2005.