Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

En effektivare arbetslöshetsförsäkring Ds 2007:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1) aviserade regeringen att den avser att återkomma till riksdagen med förslag som rör finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen och antalet karensdagar i försäkringen. Som ett första led i detta arbete har en arbetsgrupp inom Regeringskansliet utarbetat denna promemoria. En allmän utgångspunkt för övervägandena som rör finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen är att förändringarna ska vara långsiktigt hållbara och förutsägbara. Det nya finansieringssystemet ska kunna bestå även när arbetslöshetsförsäkringen i framtiden görs obligatorisk. Den förhöjda finansieringsavgiften bör ersättas med en arbetslöshetsavgift som ska betalas för varje kalendermånad. Denna avgift ska motsvara 33 procent av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning som kassan har betalat ut under månaden.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)