Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vårdnadsbidrag. Familjepolitisk reform Ds 2007:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den nya lagen som föreslås ger kommunerna en möjlighet att införa vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag kan man söka för barn som fyllt 1 år men inte 3 år och som är folkbokfört i den aktuella kommunen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)