Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang Ds 2008:20

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (tillträdesförbudslagen) trädde i kraft den 1 juli 2005. Genom lagen infördes en möjlighet att meddela en person tillträdesförbud, dvs. förbud att få tillträde till och vistas på inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation. Justitiedepartementet har fört samtal med representanter för idrottsrörelsen och polisen angående ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. Under samtalen har det identifierats vissa frågor i tillträdesförbudslagen samt i vissa relevanta straffbestämmelser i annan lagstiftning. Regleringen har uppfattats som otydlig eller otillfredsställande. Det är mot denna bakgrund som en översyn av lagstiftningen mot ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang har gjorts.