Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU Ds 2008:72

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Inom EU har, på svenskt initiativ, antagits ett rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater. Rambeslutet, som är ett led i Haagprogrammets princip om tillgänglighet, syftar till ett snabbare och friare utbyte av information för genomförandet av brottsutredningar och kriminalunderrättelseverksamhet. Promemorian innehåller en bedömning av vilken tillämpningsreglering som behövs för att genomföra rambeslutet i svensk rätt.