Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Oberoendet i den kommunala revisionen Ds 2009:11

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I promemoria föreslås, i syfte att stärka den kommunala
revisionens oberoende, att den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige inte ska vara valbar som revisor i samma kommun eller landsting. Vidare går promemorian igenom de tänkbara åtgärder för att stärka oberoendet i den kommunala revisionen

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)