Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Översyn av vissa mediemyndigheter - en effektivare administration Ds 2009:4

Publicerad · Uppdaterad

Dagens mediemyndigheter är samtliga små eller mycket små. Den snabba utvecklingen på medieområdet förutsätter en myndighetsorganisation som kan möta de krav och behov förändringarna medför. Mot denna bakgrund föreslås att Radio och TV-verket, Granskningsnämnden för radio och TV och Presstödsnämnden avvecklas och att istället en ny, samlad myndighet på medieområdet inrättas.

Ladda ner:

De särskilt sammansatta nämnderna granskningsnämnden och presstödsnämnden ska behållas och knytas till den nya myndigheten som särskilda beslutsorgan. En myndighetschef - en generaldirektör - ska leda den nya myndigheten. Vid denna ska det finnas ett insynsråd.

Taltidningsnämnden föreslås också upphöra som myndighet. Dess uppgifter ska istället övertas av Talboks- och Punktskriftsbiblioteket. Den särskilt sammansatta taltidningsnämnden föreslås behållas och få ställning av ett särskilt beslutsorgan inom Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

En organisationskommitté föreslås få i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten på medieområdet.

Samtliga organisationsförändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Översyn av vissa mediemyndigheter - en effektivare administration

    Dagens mediemyndigheter är samtliga små eller mycket små. Den snabba utvecklingen på medieområdet förutsätter en myndighetsorganisation som kan möta de krav och behov förändringarna medför. Mot denna bakgrund föreslås att Radio och TV-verket, Granskningsnämnden för radio och TV och Presstödsnämnden avvecklas och att istället en ny, samlad myndighet på medieområdet inrättas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition