Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

En enklare ledighetslagstiftning Ds 2009:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria görs i förenklingssyfte en översyn av, och föreslås vissa ändringar i, samtliga så kallade ledighetslagar, semesterlagen (1977:480) undantagen.

De lagar som omfattas av ändringsförslagen är:

  • föräldraledighetslagen (1995:584),
  • lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen),
  • lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare,
  • lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet,
  • lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
  • lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl,
  • lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
  • lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete.

Syftet med förslagen är att förenkla lagarna och minska företagens administrativa kostnader. Förslagen innebär att ledighetslagstiftningen samordnas, förenklas och förtydligas, bland annat när det gäller disposition, rubriker och tidsfrister. Därmed underlättas överblickbarhet och tillämpbarhet.

Studieledighetslagen och lagen om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare förslås slås samman till en ny lag. Även lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl och ledighetsbestämmelserna i lagen om ersättning och ledighet för närståendevård föreslås läggas samman i en ny lag. Lagen om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m. föreslås upphävas. Därmed kommer antalet ledighetslagar, utöver semesterlagen, att minska från åtta till fem.

I de nya och kvarvarande fem lagarna förslås att bestämmelserna förenklas och renodlas så långt som möjligt. Vidare föreslås att arbetsgivarens informationsskyldighet gentemot den fackliga organisationen begränsas när det gäller information om beslut som går arbetstagaren emot.
Det materiella innehållet i reglerna om rätt till ledighet påverkas endast i mindre omfattning av de föreslagna ändringarna. En arbetstagares rätt till ledighet kommer i princip att vara oförändad jämfört med vad som gäller i dag.

Lagstiftningskedjan