Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

En enklare ledighetslagstiftning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I syfte att förenkla lagstiftningen och minska företagens administrativa kostnader föreslås vissa ändringar i de arbetsrättsliga ledighetslagarna, semesterlagen (1977:480) undantagen. Lagarna samordnas, förenklas och förtydligas, bland annat i fråga om disposition, rubriker och tidsfrister. Vissa lagar slås samman. Lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m. upphävs. Det materiella innehållet i reglerna om rätt till ledighet påverkas endast i mindre omfattning av de föreslagna ändringarna.

Det föreslås även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i ärenden hos Diskrimineringsombudsmannen om missgynnande enligt 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584) ska omfattas av sekretess. Motsvarande ska gälla mål i domstol enligt samma bestämmelser i föräldraledighetslagen.

Slutligen föreslås ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom som innebär att en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande, ska anställningsförhållandet anses upplöst och arbetsgivaren betala ersättning till arbetstagaren för sin vägran.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010, med undantag för ändringen i diskrimineringslagen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Lagstiftningskedjan