Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändring i Arbetsförmedlingens registerlag

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Arbetsförmedlingens registerlag).

Förslaget är att 10 § ändras på så sätt att det ska bli tillåtet för Arbetsförmedlingen att behandla uppgifter i en databas om att den enskilde har vårdats med stöd av socialtjänstlagen eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen, men endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende.

Lagförslaget har tillkommit mot bakgrund av de nyligen beslutade lagändringarna i propositionen 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Den innebär att det införs en skyldighet för arbetssökande att regelbundet lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen där de fritt ska kunna lämna information kring sitt arbetssökande. En effektiv hantering av aktivitetsrapporten hos Arbetsförmedlingen förutsätter en ändring i Arbetsförmedlingens registerlag.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition