Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar Lagrådsremiss

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i lagen om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Ändringarna syftar till att göra lagarna modernare, mer ändamålsenliga och bättre anpassade till respektive myndighets uppdrag och verksamhet.

Beträffande lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten föreslås att den del av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som också utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen ska undantas från lagens tillämpningsområde. I denna del av verksamheten ska i stället patientdatalagen tillämpas.

Vidare föreslås att Arbetsförmedlingen ska få behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden i en arbetsmarknadspolitisk databas, under förutsättning att uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

När det gäller lagen om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreslås att det uttryckligen ska regleras att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter för att tillhandahålla uppgifter till riksdagen eller regeringen eller till annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag eller förordning.

Det klargörs också att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får tillämpa den så kallade finalitetsprincipen.

Det föreslås vidare att möjligheterna för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen att använda sig av sökbegrepp utvidgas. Kod för hälsotillstånd eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska tillsammans med kod för bland annat arbetsmarknadspolitiskt program eller insats få användas som sökbegrepp för tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av avidentifierad statistik.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.