Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Vissa samepolitiska frågor Ds 2009:40

Publicerad Uppdaterad

Departementspromemorian innehåller förslag till ändringar i rennäringslagstiftningen med utgångspunkt i Rennäringspolitiska kommitténs förslag (SOU 2001:101). Promemorian "Fusion av samebyar", behandlar den särskilda frågan om fusion av samebyar, som inte tagits upp i departementspromemorian Ds 2009:40, Vissa samepolitiska frågor.

Ladda ner: