Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Närvaroliggare och kontrollbesök - En utvärdering och förslag till utvidgning Ds 2009:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Personalliggarutredningen har haft i uppdrag att utvärdera den verksamhet som bedrivits avseende personalliggare och att bedöma om verksamheten bör utvidgas till att även omfatta branscherna bygg och tvätteri.

Systemet med personalliggare för frisörer och restauranger har funnits sedan 2007. Det infördes för att komma till rätta med svartarbetet och Skatteverket fick rätt att göra oanmälda besök för att kontrollera att all personal är antecknad i liggaren. Över 60 000 besök har gjorts.

En enkät som utredningen genomfört visar att en majoritet av restaurang- och frisörföretagen ger personalliggarna ett gott betyg. De anser att personalliggarna har lett till minskat svartarbete och en sundare konkurrens.

Utvärderingen visar att de redovisade lönerna i restaurangbranschen ökade under perioden 2007 och 2008 med mellan 1 och 1,5 miljarder kronor. Det motsvarar mellan 4 000 och 6 000 årsarbetskrafter. I frisörbranschen hade personalliggarna effekt direkt efter införandet, men effekterna har sedan avtagit.

Utvärderingen har även funnit att systemet med personalliggare har vissa brister, exempelvis vad gäller konstruktionen av kontrollavgifter. Utredningen föreslår därför vissa förändringar i bestämmelserna om kontrollavgift och förslår att möjligheten att använda vite tas bort.

Utredningen föreslår att personalliggare även införs i bygg- och tvätteribranschen.

Laddar...