Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. Ds 2009:58

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 4 november 2009 överlämnade utredarna regeringsrådet Lennart Hamberg och departementsrådet Maj-Britt Grufberg rapporten "Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m." (Ds 2009:58).

I rapporten föreslår utredarna ett antal förändringar av momslagen för att anpassa den svenska momslagen till EG-rätten, men också för att ytterligare minska den administrativa bördan för företagen.

Utredarna föreslår bland annat att vissa begrepp i momslagen anpassas ytterligare till EG-rätten och att de särskilda momsreglerna för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund slopas. Vidare föreslås bland annat nya undantag från mervärdesskatt, regler om skattebefrielse för både ideell sektor och småföretag samt ändrade regler om uthyrning av verksamhetslokal.

Bakgrunden är att Europeiska kommissionen konstaterar att de särskilda momsreglerna för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund strider mot EG:s momsdirektiv och därför har beslutat att inleda ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige.