Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen Ds 2010:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagförslaget innebär att Arbetsförmedlingen får tillhandahålla ett så kallat valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom förmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Ett valfrihetssystem innebär att den arbetssökande själv får välja vem han eller hon kan få hjälp av för att exempelvis finna ett nytt jobb. När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem ska myndigheten tillämpa Lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

När det gäller den fackliga vetorätten enligt medbestämmandelagen, föreslås att de fackliga organisationerna bara ska få åberopa sådana omständigheter som enligt Lagen om valfrihetssystem medför att den upphandlade myndigheten får utesluta en utförare exempelvis att utföraren är i konkurs eller likvidation eller har näringsförbud.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)